Лекарство


Какво е малигнен мезотелиом?

Азбест е единственият известен рисков фактор за злокачествени мезотелиом, рак, който засяга тъкан лигавицата на белите дробове (плеврален) или корема (перитоний). Малигнен мезотелиом не е свързано с пушенето на цигари, но е тясно свързано със степента на експозиция на азбест. Обаче, 20% за 40% на пациенти със злокачествени мезотелиом не преди излагане азбест. В малигнен мезотелиом, има много дълъг период между експозицията и появата на болестта, Обикновено по-голяма от 30 година.

Как може излагане на азбест се намалява?

Основният принцип за азбест е да остави материал, който е в добро състояние сам. Периодична проверка и поддръжка от експерт в намаляване на азбест следва да се предприемат за райони с горещо или съдържащи азбест. Местните здравни, околната среда, и изграждане на длъжностните лица за безопасност са добри източници на местните и държавни разпоредби относно азбеста работа, изхвърляне, и сертифицирани работници. Ако откриете дори много малко количество на азбест в сградата си, се обърнете към специалист за ремонт, отстраняване, или реконструкция.