Lekárstvo


Má expozície azbestu spôsobiť rakovinu pľúc?

Hoci expozícia azbestu sám môže viesť k rakovine pľúc, riziko sa zvyšuje dramaticky u fajčiarov cigariet alebo iných foriem tabaku.

* U nefajčiarov, ktorí boli vystavení azbestu, Riziko rakoviny pľúc je päťkrát, že neexponovaného pracovníkov.

* U fajčiarov, ktorí neboli vystavení azbestu, Riziko rakoviny pľúc je jedenásťkrát, že non-fajčiari.

* U ťažkých fajčiarov s expozíciou azbestu, riziko rakoviny pľúc je prinajmenšom 16 krát vyššia ako u nefajčiarov neexponovaného.

Rakoviny pľúc u azbestu-exponované a neexponované jednotlivcov je podobná u oboch typov rakoviny a jej príznaky. Súvislosť medzi fajčením cigariet, azbestom a rakovina pľúc sám sa nevzťahuje na rakovinu ostenia pľúc (pozri malígny mezotelióm nižšie). Diagnostiku a liečbu rakoviny pľúc je komplexná téma a pľúcnej špecialista by mali byť zapojené do workup podozrenia rakoviny pľúc.