Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Okul Çağına giriş!

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  Okul çağı (6-12 yaş dönemi) ilerledikçe ço­cuğunuz yavaş yavaş daha büyük bir dünyanın vatandaşı haline gelecektir. Çocuğunuz ailesin­den daha bağımsız bir konuma ulaşırken özel­likle akranları ve öğretmenleri çocuk üzerinde daha etkili olmaktadır. Ev dışında daha çok iliş­ki kurulacaktır.
  6 yaş çocuğunuzun okula başlama döne­mini belirlemektedir. 6 yaşındaki pek çok ço­cuk zaten ana okuluna devam etmiş ya da kreşe veya bakıcıya gitmiş olacaktır. Yine de, bu programlar pek yapılanmamış ve çok daha esnek konumlara sahip olma eğilimindedirler. Başlangıç aşaması farklıdır.
  Çocuğunuzun bir dış otoriteye bağlanması ve vaktinin hemen hemen tamamını öğrenme işine ayırması gerekmektedir. Böylece çocuğu­nuz ansızın, oynamaya ve okul öncesi dönem­de vuku bulan gayri resmi öğrenim süreci için daha az zaman bulmaya başlayacaktır. Okulda ise çocuğunuzun kesin hatlarla çizilmiş bir programı takip etmesi gerekmektedir. Bu ku­rallar çocuğunuzun okul öncesi dönemde baş­lattığınız düzenin sınırlarını genişletmektedir.
  Okul çağma gelmemiş çocuklar genellikle sağlıklı, hareketli ve coşkuludurlar. Evde ve okulda iyi davranış kurallarına uyum sağlaya­bilecek kadar enerji ve coşkunluklarını kontrol etmelerinin genelde zer oluşu şaşırtıcı değildir, işitme, görme, öğrenme bozuklukları, dikkat eksiklikleri ve aşırı faaliyetlilikten doğan sorun­lar aşikar bir görünüm alabilir. Evin rahat orta­mında ya da günlük bakım merkezinde duru­mu çocuğunuza uyarlamak suretiyle bu tip so­runlarla başedebilirsiniz. Ancak, okul ortamın­da bu pek mümkün olmamaktadırÇocuğunuzun başarıları ile bu daha büyük dünya ile bütünleşmesine şahit olmak büyük bir gurur kaynağı olabilir. Aynı zamanda çocu­ğunuzun yeni kazandığı geniş ufuklar endişe yaratabilir. Çocuğunuz yabancı, yeni ya da onaylamadığınız yönlerden ilerledikçe, onun üzerinde azalan kontrolünüzle hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ancak şundan emin olmalısınız ki, bu büyük fiziksel ve psikolojik gelişme dö­nemi boyunca çocuğunuza kılavuzluk etmede hâlâ büyük bir rol oynamaktasınız.
  Okul çağındaki çocuğunuzun gitgide artan bağımsızlığı, okul öncesinde öğrencinizin sü­rekli taleplerine karşıt olabilir. Gitgide bağım­sızlaşan çocuğunuzun kendisini yönetmesine izin vermenizin kolay olmasına karşın aile ile çocuk arasında açık ve güven verici bir iişki ku­rulmalıdır ve bu ilişki, daha sonra sorunlu gençlik yıllarında muhafaza edilmelidir.
  Çocuğunuzun arkadaşı olun ilgi alanlarını tartışın. Ne kadar sıradan da olsa onunla birlik­te etkinliklerde bulunun. Çocuğun gelişiminde kritik olan bu kişiliği şekillendiren dönemde açık tutabileceğimiz iletişim hatları gelecekte çok faydalı olabilir.
  Bu bölüm, okul döneminden gençliğe doğ­ru çocuğunuzun gelişimini tamamlayıp, bu gelişimde önemli bir rol oynamanız için tasar­lanmıştır. Aynı zamanda okutl çağındaki çocuk­ların normal büyüme ve gelişmesini de belir­lemektedir. Ergenlikteki değişimlerden farklı olarak okul çağındaki çocuğun fiziksel, psikolo­jik ve sosyal gelişimi yavaş ve sabit artışlarla ilerlemektedir. Ancak bu, tamamiyle önceden belirlenemeyecek bir alandır. Okul, akran çev­resi ve ergenliğin gelişi yeni sorunları da beraberinde getirmektedir.

  10 years once