Soru Sor...!

CEVAP » Genel

Çocuklarda zeka geriliği nedir?

(1 post)
 1. cevapci
  Key Master


  Zihinsel gerilik, okulu bir mücadele meyda­nı haline getiren yüzeysel gerilikten sürekli bir gözetim gerektiren derin geriliğe kadar çok ge­niş bir bozukluğu ifade etmektedir. Zihinsel açıdan geri olan çocuklar motor becerilerini kazanmada ve dili kullanmada da ağırdırlar. Bu yüzden yaşlarına uygun olan heyecansal ol­gunluk ve toplumsal beceriler bakımından da geri kalmaktadırlar.
  Normal olan bazı çocuklar, bu gelişme alanlarından biri ya da diğerinde geri kalabilir­ler. Bu olay, neticede geri kalmayacak bir ço­cukta gelişimin geri kalışını gösterir. Diğerleri bir rahatsızlığı gösteren duygusal ya da sosyal geri kalmışlığa sahiptir. Ne var ki zihinsel açı­dan geri çocuk tüm bu alanlarda geridir ve ak­ranlarına yetişemeyecektir.
  Çocuk okula başlayana dek hangi alanlarda geri olduğu anlaşılamamaktadır. Sorunu az olan çocuklar akademik becerileri edinebilirler ancak bu alanlarda da normal bir çocuktan da­ha geridirler. Böyle çocuklar, eğitimsel olarak zihinsel özürlü olarak tanımlanmaktadır.
  Orta dereceli geri çocuklar, giyinmek ve tu­valetini yapmak gibi kendilerine bakma bece­rilerini öğrenebildiklerinden, eğitilebilir geri ço­cuklar olarak adlandırılmaktadırlar. Akademik okul programlarından faydalanabilmek için sı­nırlı yeteneklere sahiptirler ama günlük faali­yet merkezlerine devam edebilirler. Bu yüzden mağazalarda belirli işlerde çalışabilecek dere­cede eğitilebilirler.
  Çok şiddetli ya da derin bir şekilde geri olan çocuklar, asgari kendi işini görme beceri­lerini öğrenebilirler, tuvalet eğitimini almışlar­dır, ancak yine de yoğun bir bakım ve gözeti­me ihtiyaç duyarlar. Yavaş öğrenenler için özel eğitim prog­ramları tüm bölgelerdeki okularda mevcuttur ve çok şiddetli derecede geri olanlar için toplu­luklar içinde sosyal ve eğlence fırsatlarını sağ­lamak için hazır pek çok kaynak vardır.
  çocuklar okula başlayana dek pek çoğunda ilk işaretlerinin görülmesine karşın az gerilik gerçekten teşhis edilemez. Ancak okula başla­dığında çocuklar geniş akran çevreleriyle karşı­laştırıldıklarından aralarındaki gelişme farklılık­ları açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

  10 years once